خبرنامه انجمن رباتیک ایران خدمت دیگری از این نهاد در راستای رفع نیاز مخاطبان و ارتباط مستمر با آنها است.

  

خبرنامه شماره 1    

خبرنامه شماره 2   

خبرنامه شماره 3   

خبرنامه شماره 4   

خبرنامه شماره 5   

خبرنامه شماره 6   

خبرنامه شماره 7   

خبرنامه شماره 8   

خبرنامه شماره 9